WARUNKI UCZESTNICTWA  w WYCIECZCE
 

Zawarcie umowy
      Umowa między BTT Novum Travel a uczestnikiem WYCIECZKI, zwanym dalej KLIENTEM, zostaje zawarta w momencie podpisania ZGŁOSZENIA-UMOWY przez KLIENTA indywidualnie lub umowy z ORGANIZATOREM grupy i odesłania jej na adres Novum Travel z jednoczesnym wpłaceniem przez KLIENTA zaliczki w wysokości …………… zł.
Przed zawarciem umowy KLIENT winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa, programem wycieczki, wysokością kosztów i warunkami płatności.
II. Cena i warunki płatności
– przy zgłoszeniu uczestnictwa KLIENT wpłaca zaliczkę, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
– nie dokonanie wpłaty należności za wycieczkę w ustalonym terminie może być przyczyną skreślenia KLIENTA z listy uczestników danej wycieczki.
– BTT Novum Travel zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
– nie będą naliczane odsetki tak przez Novum Travel jak i KLIENTA z tytułu tak przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.
III. Rezygnacja z wycieczki.
KLIENT może zrezygnować z udziału w wycieczce. Ze względu  na poniesione koszty pobrana zostanie od KLIENTA rekompensata finansowa.

– 100 zł – przy odstąpieniu w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy,

– 25% ceny wycieczki – przy odstąpieniu pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,

– 50% ceny wycieczki – przy odstąpieniu pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,

– 75% ceny wycieczki – przy odstąpieniu pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,

– 90% ceny wycieczki – przy odstąpieniu później niż 8 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

LUB

do wysokości zaangażowanych środków przez BTT NOVUM TRAVEL na rzecz innych podmiotów w zakresie organizacji wycieczki .

Dotyczy to działań biura po podpisaniu umowy (zaliczki do hoteli, przewoźników, opłata rezerwacji wejść lub zakup biletów do obiektów, opłata przewodników, opłaty za rezerwację biletów lotniczych lub ich zakup imienny, koszty przebukowania biletu i inne opłaty wynikające z regulaminów linii lotniczych lub opłaty za błędy w pisowni nazwisk).

 

KLIENT może na swoje miejsce zaproponować inną osobę; chyba, że nie będzie możliwości lub czasu załatwienie innych formalności, np. wiz przy wyjeździe do krajów, gdzie one obowiązują.
KLIENT może zrezygnować z wycieczki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków wycieczki, jej programu lub ceny z winy BTT NOVUM TRAVEL.
W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 30 dni, licząc od daty zakończenia wycieczki.
Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn KLIENTA np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości wycieczki, itp., nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy

 1. Obowiązki i odpowiedzialność KLIENTA.
  – KLIENT wyjeżdżając z Novum Travel zobowiązuje się do przestrzegania charakteru wycieczki, dostosowania się do poleceń pilota lub przewodnika.
  – za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada sam KLIENT.
  – KLIENT ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania wycieczki. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
  – KLIENCI niepełnoletni przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  – KLIENT zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Novum Travel najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
  O wszelkich zmianach w dokumentach jak paszport itp., KLIENT zobowiązany jest powiadomić Novum Travel.
  – KLIENT odpowiada za stan i ważność swojego paszportu. Novum Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic a dotyczące spraw personalnych np. ważność paszportu. Załatwiamy wizy i ubezpieczenia grupowe dla naszych KLIENTÓW, obywateli polskich, na podstawie dostarczonych nam danych personalnych.
  – KLIENT zobowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania
  h. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.
  V. Obowiązki i odpowiedzialność BTT Novum Travel
  – Novum Travel przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie wycieczki zgodne z programem ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów.
  – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli takowy nie został wcześniej przez KLIENTA zażyczony.
  – Gdyby po zawarciu umowy miały nastąpić nieprzewidziane przez nas odstępstwa lub zmiany programu, z wyjątkiem zmian dotyczących kolejności zwiedzania lub kolejności noclegów, zostaną o tym Państwo poinformowani.
  – Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wycieczki, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania wycieczki jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum.
  W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wycieczki, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
  – Novum Travel nie odpowiada za niedogodności oraz ich skutki zaistniałe w trakcie realizacji wycieczki wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie sił wyższych lub leżących po stronie KLIENTA.
  – Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane KLIENTOM przed rozpoczęciem wycieczki.
  – Novum Travel nie zapewnia opieki lekarskiej ale będzie się starał być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
  – Novum Travel zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dla obywateli polskich w ramach zbiorowych wyjazdów w koncesjonowanej firmie ubezpieczeniowej. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez KLIENTA w firmie ubezpieczeniowej. Novum Travel będzie starał się w miarę swoich możliwości pomóc poszkodowanej osobie.
  VI. Reklamacje
  – reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia wycieczki.
  – reklamacje nie mogą dotyczyć okoliczności, za które Novum Travel nie ponosi odpowiedzialności.
  – w przypadkach uznanych za uzasadnione Novum Travel dokona zwrotu części kosztów w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji.

VII. Klauzula informacyjna:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Biuro Turystyki i Transportu NOVUM TRAVEL z siedzibą przy ul. Gdańskiej 13 E w 89-410 Więcbork, NIP: 558 – 100 – 11 – 78 zawartych w niniejszej umowie w celu realizacji pielgrzymki do Włoch w terminie 24 – 29.04.2020 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Certyfikaty:

Rekomendacje:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress